REGULAMIN

R E G U L A M I N

BARAN TRAIL RACE

15 września 2018

wersja: 1 luty 2018 r.

 

 I CEL BARAN TRAIL RACE:

 • promocja walorów przyrodniczych Beskidu Śląskiego w Polsce i na świecie,
 • promocja długodystansowych biegów górskich i integracja biegaczy,
 • popularyzacja zdrowego trybu życia, kultury fizycznej i sportu,
 • wzrost świadomości ekologicznej i ochrona przyrody

 

II ORGANIZATOR I KIEROWNICTWO ZAWODÓW

Michał Loska

NIP 6462585096    REGON 121328563 e-mail: kontakt@baranrace.pl

Kierownikiem i głównym pomysłodawcą zawodów jest Michał Loska

 

III BIEGI W RAMACH Baran Trail Race 2018

 1. BTR Ultra – dystans 60+ km
 2. BTR Classic – 25+ km

 

VI WARUNKI OGÓLNE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH BIEGÓW

BTR Ultra 60+

TERMIN, MIEJSCE, TRASA BIEGU

 • dystans: około 60 km (60 km +),
 • przewyższenia: około 2675 m +/-,
 • limit uczestników: 100 osób,
 • limit czasu: 13 godzin; nie przewidziano limitów pośrednich;
 • start i meta: HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA oś. XX-Lecia II RP 12 34-350 Węgierska Górka
 • godziny otwarcia biura zawodów zostaną podane w późniejszym terminie,
 • informacja na temat czasu i sposobu odprawy zawodników zostanie podana w późniejszym terminie
 • start: 15 września 2018 r. (sobota), godzina 3.00 rano

Przewidziano 4 punkty kontrolnych i odżywczych/nawadniania:

 • 6,2 km w kierunku Baraniej Góry
 • 17 km Fajkówka
 • Węgierska Górka start/meta
 • do ustalenia
 • Schronisko Lipowska
 • do ustalenia

 

BTR Classic 25+

TERMIN, MIEJSCE, TRASA BIEGU

 • dystans: 25 km,
 • przewyższenia: 1200 m +/-,
 • limit uczestników: 350 osób,
 • limit czasu: 6 godzin; nie przewidziano limitów pośrednich;
 • start i meta: start i meta: HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA oś. XX-Lecia II RP 12 34-350 Węgierska Górka
 • godziny otwarcia zostaną podane w późniejszym terminie,
 • informacja na temat czasu i sposobu odprawy zawodników zostanie podana w późniejszym terminie;
 • start: 15 września 2018 r, (sobota), godzina 10.00

Przewidziano następujące punkty kontrolne i odżywcze/nawadniania:

 • 6,2 km w kierunku Baraniej Góry
 • 17 km Fajkówka

IV WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE I ZALECANE

W czasie trwania biegu, każdy z zawodników musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe. Wyposażenie wszystkich uczestników będzie kontrolowane przy rejestracji w biurze zawodów oraz wybiórczo w punktach kontrolnych i na trasach. Brak wyposażenia obowiązkowego wiąże się z dyskwalifikacją. Wyposażanie obowiązkowe stanowi niezbędne minimum a każdy uczestnik musi uzupełnić je zgodnie z własnymi potrzebami.

BTR Ultra i  BTR Classic WYPOSAŻANIE OBOWIĄZKOWE:

1) folia NRC, co najmniej 140 x 200 cm,

2) latarka czołówka – tylko dla dystansu ULTRA

3) kubek osobisty,

4) minimum litrowy bukłak lub bidony,

5) bandaż elastyczny, opatrunek jałowy,

6) naładowany telefon,

7) kurtka,

8) numer startowy dostarczony przez Organizatora,

9) plecak biegowy lub kamizelka,

WYPOSAŻENIE ZALECANE:

1) kije trekkingowe (teleskopowe lub jednoczęściowe),

2) pieniądze (w celu pokrycia niespodziewanych wydatków),

3) zapas jedzenia.

 

V ZAPISY I OPŁATY STARTOWE

Kwota opłaty startowej jest uzależniona od terminu zgłoszenia i wpłaty wpisowego:

BTR Ultra 60km

1 lutego – 30 czerwca 2018 r.: 110 zł

1 lipca –  31 sierpnia 2018 r.: 150 zł

BTR Classic 25km

1 lutego – 30 czerwca 2018 r.: 80 zł

1 lipca –  31 sierpnia 2018 r.: 110 zł

Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 sierpnia 2018 r. lub zakończenia zapisów – wyczerpania limitu startujących (decyduje data wpływu opłaty startowej).

 1. Za zgłoszenie uważane jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej https://www.bgtimesport.pl/zawody/bieg/id/270 oraz wpłacenie opłaty startowej na konto Organizatora. Termin płatności to 7 dni od dnia przesłania formularza zgłoszeniowego.

Po 7 dniach Organizator ma prawo do usunięcia z listy startowej zgłoszenia nieopłaconego. Dane do przelewu: Michał Loska Nr konta: 40 1140 2004 0000 3402 7739 2578 Tytuł wpłaty: nazwa wybranego biegu, imię i nazwisko, data urodzenia np. BTR Ultra, Jan Kowalski, 1.01.1980 r.

VI WARUNKI OGÓLNE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH BIEGÓW

 1. W ramach opłaty startowej, Organizator zapewnia zawodnikom m.in. udział w biegach, numer startowy, pomiar czasu, numer startowy, zabezpieczenie medyczne, wyraźne oznakowanie trasy, napoje i wyżywienie w trakcie i po biegu, depozyt (w biurze zawodów), punkty odpoczynku/nawodnienia na trasie,
 2. Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów, zostały zdyskwalifikowane albo nie wzięły udziału w zawodach.
 3. Organizator nie przewiduje możliwości przepisywania pakietu startowego pomiędzy zawodnikami. 4. Organizator ma prawo nie przyjąć zgłoszenia do udziału w zawodach.
 4. Od uczestników oczekuje się samodzielnej oceny sytuacji panującej w górach i odpowiedniego reagowania w razie pogorszenia pogody. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne, jednakże w sytuacji zaistnienia klęsk żywiołowych lub innych ekstremalnych sytuacji pogodowych zagrażających bezpieczeństwu zawodników Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia trasy, zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania biegów. W takiej sytuacji Organizator zastrzega brak zwrotu opłaty startowej. Każdy uczestnik biegu musi być całkowicie świadom długości i specyfiki biegu, w tym mieć świadomość, że jego bezpieczeństwo zależy od zdolności do przewidywania lub przezwyciężania problemów związanych z warunkami atmosferycznymi w górach, odizolowaniem, dużym zmęczeniem, bólem mięśni i stawów. Uczestnik biegu pozostaje sam i musi być samowystarczalny pomiędzy dwoma punktami kontrolnymi i odżywczymi/nawadniania – powinien posiadać odpowiednie przygotowanie do biegu.
 5. W biegach może wziąć udział osoba, która spełni poniższe warunki:
 • jest pełnoletnia (ukończy 18 lat najpóźniej w dniu startu),
 • zgłosi swój udział w wybranym biegu za pomocą formularza zgłoszeniowego oraz wniesie opłatę startową w terminie wskazanym w niniejszym Regulaminie,
 • oświadczy, że jest zdolna do udziału w biegu i nie występują u niej przeciwwskazania zdrowotne a także przyjmuje do wiadomości, że udział wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci) a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Organizator zaleca uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegach;
 • oświadczy, że startuje w biegu na własną odpowiedzialność;
 • oświadczy, że znany jest jej Regulamin zawodów;
 • odbierze w biurze zawodów pakiet startowy;
 • stawi się na start w wyznaczonym w niniejszym Regulaminu terminie.
 1. Uczestnik biegu zostaje zdyskwalifikowany w sytuacji:
 • braku obowiązkowego wyposażenia,
 • nieprzestrzegania Regulaminu, w tym zasad zawartych w Karcie Eco & Fair Play.
 1. Wszyscy zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani osobiście w biurze zawodów – zawodnik musi posiadać przy sobie dowód tożsamości oraz wyposażenie obowiązkowe.
 2. W trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej przez Organizatora. Numer startowy musi być noszony przez uczestnika biegu na klatce piersiowej lub brzuchu i musi być stale widoczny podczas biegu.
 3. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii uczestników biegu. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników biegu. Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w którymkolwiek z biegów w ramach Baran Trail Race. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu działającymi w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.

ZEJŚCIE Z TRASY

 1. Za wyjątkiem kontuzji, uczestnik biegu powinien (w razie konieczności) zrezygnować z udziału w biegu w punkcie kontrolnym i odżywczym/nawadniania (lub dotrzeć do drogi asfaltowej) i niezwłocznie poinformować o tym telefonicznie Organizatora.
 2. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy, mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej.
 3. Organizator w miarę możliwości logistycznych będzie zapewniał transport samochodowy do miejsca startu/mety zawodnikom rezygnującym z udziału w punktach kontrolno-odżywczych.

KLASYFIKACJA I WYNIKI

 1. Uczestnicy biegów muszą odwiedzić każdy punkt kontrolny i podać swój numer do kontroli. Dodatkowo, Organizator przewiduje lotne punkty kontrolne, na których zawodnicy będą również zobowiązani do podania swojego numeru startowego. Zawodnik będzie sklasyfikowany tylko pod warunkiem zaliczenia wszystkich punktów kontrolnych. Każdy zawodnik musi osobiście dopilnować odnotowania obecności w punkcie kontrolnym.
 2. Klasyfikacja będzie prowadzona osobno dla kobiet i mężczyzn a także w określonych przez Organizatora kategoriach.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian, o których jest zobowiązany poinformować uczestników biegów. Komunikaty takie będą pojawiać się na stronie internetowej oficjalnej stronie Baran Trail Race Facebook a uczestnicy biegów są zobowiązani do zapoznania się z nimi.
 4. Administratorem danych osobowych jest Michał Loska
 • Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprez Organizatora, wyłonienia zwycięzców biegów oraz przyznania i wydawania nagród.
 • Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodne z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. Zm.). Przetwarzanie i wykorzystanie danych, o którym mowa obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, miejscowości, klubu oraz obywatelstwa.
 • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich uzupełniania, aktualizowania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 • Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udział w biegu.
 1. Uczestnik zawodów wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora wizerunku, utrwalonego w dowolnej formie, w celach związanych z organizacją i promocją imprez Organizatora. Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie wykonanych fotografii i filmów w relacji i materiałach promocyjnych Organizatora. Zgoda obejmuje także wykorzystanie wykonanych zdjęć w szczególności do upublicznienia, powielania, zwielokrotniania, emisji, publikacji, nadawania lub transmisji pod warunkiem, że nie zostanie naruszone dobre imię osoby wyrażającej zgodę na publikację wizerunku. Niniejsza zgoda na wykorzystanie wizerunku nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.
 2. W czasie trwania biegów, uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.
 3. Na drogach publicznych uczestników biegów obowiązuje przestrzeganie zasad ruchu drogowego.
 4. Wszyscy uczestnicy biegów powinni zachować szczególną ostrożność podczas poruszania się po trasie biegu.
 5. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące a także osoby związane z prowadzeniem i organizacją biegów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po biegach. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od Organizatora lub osób współpracujących w razie wypadku lub szkody związanej z biegami. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora.
 6. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki a także za cenne rzeczy pozostawione w depozycie. Zalecane jest niepozostawianie cennych rzeczy w depozytach (depozyty są do dyspozycji uczestników biegów przed, w trakcie i godzinę po zakończeniu każdego biegu).
 7. Organizator zapewnia miejsce noclegowe dla zawodników BTR Ultra 60. Nocleg z 14 na 15 września znajdować będzie się na HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA oś. XX-Lecia II RP 12 34-350 Węgierska Górka